Disclaimer

Montecatini Talent Agency (MTA) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele (off-site) pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van de MTA websites. MTA garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij MTA of haar licentiegevers. De websites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van MTA is verkregen.

Aansprakelijkheid Montecatini

MTA gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de sites. Ondanks de grootst mogelijke zorg kan het voorkomen dat op de websites van MTA onjuist of onvolledig materiaal voorkomt. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de sites of de onbereikbaarheid van de sites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten. In het geval de informatie op de sites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan MTA hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. MTA is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de websites van MTA.

De gebruiker van (een van) de websites zal de websites, noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook. MTA is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het (gebruik van het) materiaal. De gebruiker vrijwaart MTA voor aanspraken van derden (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met het materiaal.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op het gebruik van de websites en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de websites zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de websites kunnen te allen tijde door MTA worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.